Lịch sử phát triển


Tiền thân của Viện NCKH và TK là Xưởng NCKH và TKTD, hình thành năm 1982 với biên chế nhỏ, gọn gồm chủ yếu các chuyên gia trong lĩnh vực địa chất, địa vậy lý. Giai đoạn này, nhiệm vụ chính của XNLD là tìm kiếm thăm dò các cấu tạo triển vọng chứa dầu để phát hiện các mỏ chứa trữ lượng công nghiệp. Các công tác chính là thực hiện các khảo sát địa chấn thềm lục địa Nam Việt Nam, chủ yếu trong vùng Trũng Cửu Long, nghiên cứu, phân tích, xử lý số liệu địa chất và thiết kế, biện luận vị trí các giếng tìm kiếm thăm dò trên thếm lục địa miền Nam Việt Nam.

Thành công trong việc phát hiện cấu tạo Bạch Hổ, và sau đó là khoan các giếng tìm kiếm cho dòng dầu công nghiệp, cho thấy triển vọng trong việc phát triển mỏ và sự cần thiết hình thành một đơn vị nghiên cứu và thiết kế đủ khả năng thực hiện các dự án liên quan tới phát triển mỏ.

Ngày 26 tháng 10 năm 1985 Viện chính thức được thành lập.

Lịch sử phát triển Viện NCKH và TK gắn liền với sự phát triển của xí nghiệp và có thể chia làm các giai đoạn: 1986-1990, 1990-1996, 1996-2000, 2000-2005 và 2005 tới nay.

Giai đoạn 1985-1990 – Hình thành Viện.Lãnh đạo Viện NCKH&TK trong thời kỳ đầu Tập thể cán bộ CNV Viện NCKH&TK - tháng 10/1986


Viện được tổ chức thành 2 khối: khối khoa học và khối thiết kế. Mỏ Bạch Hổ được đưa vào hoạt động năm 1986, khai thác dầu từ tầng sản phẩm Mioxen dưới. Tiếp theo dầu trong móng granit của mỏ Bạch Hổ được phát hiện và đối tượng đưa vào khai thác thử cuối năm 1988. Giai đoạn này Viện thực hiện các dự án thiết kế khai thác và xây dựng mỏ đầu tiên với sự trợ giúp hoặc cố vấn của các Viện NCKH kinh nghiệm của LBCHXHCN Xô Viết, cụ thể là Viện NCKH và TK dầu khí biển thành phố Okha, Xakhalin, Viện dầu Liên Bang VNIINEFT.

Tháng 7.1989 tài liệu đầu tiên do Viện soạn thảo “Tính toán đánh giá kinh tế kỹ thuật xây dựng vòm Nam mỏ Bạch Hổ”.

Năm 1990 “Thiết kế khai thác thử công nghiệp vỉa dầu móng vòm trung tâm mỏ Bạch Hổ”.

Chuyên gia phòng Thiết kế công trình biển

Giai đoạn 1990-1996 – Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và ứng dụng công nghệ mới.

Viện đã được các Bộ chức năng chính thức công nhận là đơn vị thiết kế chính các dự án. Các phòng ban chuyên môn được nhanh chóng bổ sung hoàn thiện đội ngũ chuyên gia được đào tạo chính quy và có kinh nghiệm. Nhanh chóng triển khai thành tựu của công nghệ tin học. 100% các phòng ban đựơc trang bị máy tính và phần mềm tính toán như mô phỏng quá trình khai thác, lập mô hình vỉa, mô hình địa chất, xử lý số liệu địa vật lý giếng khoan. Viện tự thực hiện một loạt các thiết kế công nghệ có tính chiến lược trong phát triển khai thác ổn định các mỏ của XNLD như “Sơ đồ công nghệ khai thác và xây dựng mỏ Bạch Hổ thềm lục địa Nam Việt Nam” năm 1992, “Bổ sung sơ đồ công nghệ khai thác và xây dựng mỏ Bạch Hổ thềm lục địa Nam Việt Nam” năm 1993.

Giai đoạn 1996-2000 - Biến đổi đột phá về chất của đội ngũ chuyên gia.

Các chuyên gia khoa học và thiết kế người Việt Nam trong Viện lớn mạnh và đủ sức để đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo và quản lý. Năm 1996 Viện trưởng người Việt Nam được bổ nhiệm, đánh dấu sự lớn mạnh của đội ngũ chuyên gia Việt nam. Một loạt vị trí lãnh đạo phòng ban chuyển giao cho các chuyên gia Việt nam. Các chuyên gia Việt Nam dần đảm nhiệm các chức danh chánh đồ án, chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học.

Giai đoạn từ 2000-2005 Mở rộng phạm vi hoạt động.

Hoạt động sản xuất của Viện được mở rộng ra ngoài phạm vi XNLD, hướng vào các công tác dịch vụ. Các chuyên gia của Viện tham gia ngày càng nhiều vào các hoạt động tư vấn và thẩm định thấu trong cơ cấu của Tổng công ty. Viện tham gia đấu thầu các dự án phát triển dầu khí và trúng thầu một số các dự án như thiết kế đường ống dẫn khí Rạng Đông-Bạch Hổ, dự án đường ống PM3-Cà Mau..

Giai đoạn từ 2005 – Đến nay - phát triển bền vững, nâng cao uy tín và vị thế của Viện ở trong nước và trên trường quốc tế

Hoạt động sản xuất của Viện được thực hiện với phương châm 8 chữ vàng “Kỷ cương, khoa học, chất lượng và uy tín”, là giai đoạn mà các sản phẩm của Viện đã được các công ty dầu khí trong nước, khu vực và trên thế giới đánh giá cao. Vai trò và uy tín, cũng như thương hiện “Viện NCKH&TK Dầu khí biển” đã từng bước khẳng định trên trường quốc tế.