Phòng nghiên cứu chất lưu trong điều kiện chuẩn

Phân tích các chỉ tiêu của dầu bề mặt (phân tích toàn diện và phân tích nhanh) Phân tích chất lượng các sản phẩm dầu, chất lượng một số loại hóa phẩm Phân tích các mẫu cặn phục vụ xử lý sự cố trong hoạt động khai thác dầu Các chỉ tiêu phân tích: Tỷ trọng, độ nhớt, hàm lượng nước, tạp chất cơ học; Hàm lượng wax, resin & asphaltene, nhiệt độ nóng chảy wax; Hàm lượng muối, lưu huỳnh, tro, cốc,; TAN, TBN, điểm đông đặc, nhiệt độ chớp cháy; Trọng lượng phân tử. Hàm lượng C, H, N;Hàm lượng các kim loại nặng;Thành phần chưng cất phân đoạn;

Phòng Nghiên cứu Chất lưu vỉa

Cung cấp các tham số phục vụ: • Tính toán trữ lượng mỏ dầu khí; • Thiết kế khai thác mỏ; • Thu gom, xử lý, vận chuyển và tàng chứa dầu khí; • Thiết kế công nghệ; • Phân chia sản phảm dầu và khí;

Phòng Thạch học và Vật lý đá

• Mài mẫu lõi, mẫu vụn, mẫu sườn, mô tả, chụp ảnh mẫu lõi; • Phân tích & chụp ảnh thạch học mẫu lõi, mẫu vụn & các mẫu đá; • Phân tích & chụp ảnh cấu trúc không gian rỗng; • Phân tích độ hạt mẫu đá trầm tích, xác định các tham số trầm tích (Md, độ chọn lọc, hệ số đồng dạng, đường phân bố hạt…).

Phòng nghiên cứu vận chuyển dầu và khí

Phòng thí nghiệm Vận chuyển dầu khí có chức năng: Xác định nhiệt độ động đặc; Xác định độ nhớt động học, ứng suất truợt của dầu đã tách khí và dầu bảo hòa khí ở điều kiện thấp và cao hơn nhiệt độ đông đặc; Xác định nhiệt độ kết tinh parafin (WAT), phương pháp DSC và phương pháp phil loc (2 và 0.5 mcm) cho dầu ở các điều kiện áp suất khác nhay; Nghiên cứu lắng đọng parafin phương pháp ngón tay lạnh; Nghiên cứu khả năng tạo bọt của dầu;