Phòng địa chất thăm dò

Phòng có chức năng: Phân tích và tổng hợp tài liệu địa chất - địa vật lý - địa hóa nhằm đánh giá tiềm năng dầu khí, phát hiện các cấu tạo, bẫy chứa dầu khí mới và lập các phương án tìm kiếm, thăm dò, thẩm lượng các mỏ dầu khí; Minh giải tài liệu địa chấn; Xử lý đặc biệt tài liệu địa chấn nhằm dự báo phân bố đá chứa trong đá trầm tích lục nguyên, đá carbonat và đá móng nứt nẻ;...

Phòng địa chất mỏ

Phòng có chức năng Tính toán và đánh giá tiềm năng trữ lượng các mỏ dầu khí; Liên kết và xây dựng bản đồ các tầng sản phẩm, lập mặt cắt địa chất- địa vật lý; Đánh giá các tham số đá chứa; phân tích và xử lý tài liệu địa vật lý giếng khoan; - Xây dựng mô hình địa chất và mô hình đá chứa các thân dầu khí;...

Phòng Thiết kế khai thác mỏ dầu khí

Phòng Thiết kế khai thác mỏ dầu khí với chức năng: Phân tích trạng thái khai thác của các mỏ dầu khí; Thực hiện thiết kế khai thác và xây dựng mỏ; Lập các báo cáo phân tích và giám sát tác giả các đề án khai thác và phát triển mỏ; Đánh giá hiệu quả khai thác và đề xuất các biện pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu;...

Phòng Công nghệ khai thác dầu khí

Phòng Công nghệ khai thác dầu khí với chức năng: Lập cơ sở khoa học lựa chọn kỹ thuật và công nghệ khai thác dầu khí; Soạn thảo sơ đồ công nghệ phát triển mỏ dầu khí; Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật công nghệ trong các lĩnh vực: tác động vùng cận đáy giếng; bơm ép nước để duy trì áp suất vỉa và sửa chữa giếng...

Phòng Khoan và sửa giếng

Phòng Khoan và Sửa Giếng với chức năng: Giải quyết các vấn đề kỹ thuật – công nghệ trong thi công xây dựng giếng khoan (GK) thăm dò khai thác dầu khí; Nghiên cứu ứng dụng và phát triển các giải pháp công nghệ mới trong lĩnh vực công nghệ khoan, công nghệ GK; Xây dựng quy chế, tài liệu kỹ thuật cho thi công xây dựng GK, sửa giếng, hủy giếng, hủy mỏ.

Phòng Kinh tế

Phòng Kinh tế với chức năng: Lập kế hoạch dài hạn và chỉ tiêu kinh tế phát triển XNLD VSP; Soạn thảo, tính toán chi phí và đánh giá hiệu quả các dự án, sơ đồ công nghệ khai thác các mỏ dầu khí; Đánh giá hiệu quả kinh tế và lựa chọn phương án tối ưu cho công tác tìm kiếm thăm dò, nghiên cứu địa chất tại các mỏ và cấu tạo có triển vọng ...