Lịch sử phát triển

Giới thiệu lịch sử 26 năm xây dựng và phát triển của Viện Nghiên cứu khoa học và thiết kế dầu khí biển

Chức năng nhiệm vụ

Giới thiệu chức năng nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu khoa học và thiết kế dầu khí biển trong cơ cấu tổ chức của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro.

Thành tựu đạt được

Các thành tựu Viện Nghiên cứu khoa học và thiết kế dầu khí biển đạt được sau 26 năm xây dựng và phát triển

Cơ cấu tổ chức

Sơ đồ tổ chức Viện Nghiên cứu khoa học và thiết kế dầu khí biển.

Ban lãnh đạo

Giới thiệu về Ban lãnh đạo Viện Nghiên cứu khoa học và thiết kế dầu khí biển

Chuyên gia đầu ngành

Các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực: Địa chất, địa vật lý; Xử lý và vận chuyển dầu khí; Thạch học và trầm tích; Nghiên cứu phân tích; Khoan khai thác dầu khí; Thiết kế khai thác mỏ; Kinh tế; Xây dựng mỏ