Cơ cấu tổ chức


SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ THIẾT KẾ DẦU KHÍ BIỂN (ngày 01/06/2016)

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО И ПРОЕКТНОГО ИНСТИТУТА (01/06/2016г.)