Chuyên gia đầu ngành

1. Lĩnh vực địa chất và địa vật lý

 • Phạm Xuân SÆ¡n
 • Nguyá»…n Văn Út

2. Lĩnh vực xử lý và vận chuyển dầu khí

 • Tống Cảnh SÆ¡n
 • Akhmadeev A.G.
 • Djuravlev G.V

3. Lĩnh vực thạch học và trầm tích

 • Skobeleva N.M.
 • VÅ© NhÆ° Hùng

4. Lĩnh vực nghiên cứu phân tích

 • Savinuyk Yu.V.

5. Lĩnh vực khoan khai thác dầu khí

 • Ivanov A.N.
 • Hoàng Quốc Khánh
 • Kryukov O.V.
 • Nguyá»…n Hữu Chinh
 • Kutovoi A.S.
 • Trần Xuân Đào

6. Lĩnh vực thiết kế khai thác mỏ

 • Shekin A.I.

7. Lĩnh vực kinh tế

 • Nguyá»…n Tiến Nhất

8. Lĩnh vực xây dựng mỏ

 • Hoàng Lê Ngọc VÄ©nh
 • Makutenco V.D
 • Yaroslavtsev V.V.
 • Bushkovsky A.L.
 • Lê Công Thúy
 • Aphonin V.E.
 • Nguyá»…n Văn TÄ©nh
 • VÅ© Xuân Lai