Ban Dự Án Mới


THÀNH LẬP ĐƠN VỊ

 • Để góp phần đảm bảo ổn định và gia tăng sản lượng khai thác dầu khí của XNLD Vietsovpetro trong những năm tiếp theo Há»™i đồng XXXII XNLD đã quyết định thành lập Phòng Dá»± Án Má»›i thuá»™c Bá»™ máy Ä‘iều hành từ ngày 01/02/2007. Công tác mở rá»™ng vùng hoạt Ä‘á»™ng của XNLD đã được hai phía tham gia XNLD quan tâm triển khai từ năm 1996.
 • Há»™i đồng XXXV XNLD đã quyết định thành lập Ban quản lý Dá»± án má»›i Thăm dò và Khai thác dầu khí (Ban Dá»± án má»›i) trá»±c thuá»™c XNLD trên cÆ¡ sở Phòng Dá»± án má»›i  từ ngày 01/01/2009.
 • Ban Dá»± án má»›i có nhiệm vụ tìm kiếm, đề xuất thiết lập, quản lý và triển khai thá»±c hiện các dá»± án đầu tÆ° má»›i trong lÄ©nh vá»±c thăm dò và khai thác dầu khí ngoài vùng hoạt Ä‘á»™ng lô 09-1 của XNLD Vietsovpetro theo Hiệp định liên chính phủ VN – LB Nga.
 • Tháng 11 năm 2010 do yêu cầu nhiệm vụ má»›i cÅ©ng nhÆ° để tăng cường công tác thăm dò các vùng má»›i Ban dá»± án má»›i được sáp nhập vào Viện Nghiên cứu khoa học và Thiết kế Vietsovpetro.

CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

 • Trong thời gian ngắn kể từ khi thành lập, Ban Dá»± án má»›i đã tích cá»±c xây dá»±ng lá»±c lượng, triển khai công tác, giải quyết thủ tục pháp lý đầu tÆ° mở rá»™ng thăm dò, nhanh chóng bÆ°á»›c vào thiết lập và trá»±c tiếp quản lý các dá»± án dầu khí má»›i ở trong nÆ°á»›c và nÆ°á»›c ngoài.
 • Năm 2007 tham gia dá»± án thăm dò lô 16-2 ngoài khÆ¡i Việt Nam cùng các đối tác PVEP và NOEX.
 • Năm 2008 tham gia dá»± án khảo sát địa chấn lô Guellala và dá»± án thăm dò lô Tanit ngoài khÆ¡i Tuynidi cùng đối tác PVEP.
 • Năm 2008 Tham gia dá»± án nghiên cứu địa chấn lô M-2 ngoài khÆ¡i Myanmar.
 • Năm 2009 Ä‘iều hành dá»± án thăm dò và khai thác lô 04-3.
 • Năm 2009 ký Hợp đồng PSC và Ä‘iều hành dá»± án thăm dò và khai thác lô 04-1.
 • Đang tiếp tục đánh giá các cÆ¡ há»™i đầu tÆ° khác ở Việt Nam, Liên bang Nga và ở các nÆ°á»›c khác.