Kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Vietsovpetro lần thứ 13


Ngày 18/4/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ Vietsovpetro đã tổ chức hội nghị thường kỳ lần thứ 13 để kiểm điểm đánh giá kết quả công tác quý I và xác định nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo quý II năm 2018. Cùng tham dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Tổng giám đốc, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội Vietsovpetro, bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ sở, giám đốc các đơn vị cơ sở, các ủy viên Ủy ban kiểm tra, cán bộ tham mưu nghiệp vụ các ban, Văn phòng Đảng ủy Vietsovpetro. Đồng chí Vũ Nam Cường – Bí thư Đảng ủy và đồng chí Từ Thành Nghĩa – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Vietsovpetro đồng chủ trì Hội nghị.

 

Đồng chí Vũ Nam Cường trình bày Báo cáo kết quả công tác quý I năm 2018

 

Quý I năm 2018, Đảng ủy Vietsovpetro đã chủ động lãnh đạo Hệ thống chính trị phía Việt Nam, phối hợp với CBCNV phía Liên bang Nga trong Liên doanh thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ, đã hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính, tóm tắt như sau:

Về công tác tìm kiếm thăm dò và mở rộng vùng hoạt động: tại Lô 09-1, đã hoàn thành khoan, thử vỉa giếng thăm dò MTD-1X tại cấu tạo Mèo Trắng Đông, có 4 đối tượng cho dòng dầu công nghiệp; đã khoan 11.585 mét thăm dò tại 03 giếng, gồm: giếng BH-1803 tại khu vực phía tây mỏ Bạch Hổ; giếng MTD-2X tại cấu tạo Mèo Trắng Đông, giếng BH-1903 tại khu vực phía bắc mỏ Bạch Hổ. Ngoài ra, Vietsovpetro đã thực hiện chương trình công tác được phê duyệt về nghiên cứu tìm kiếm thăm dò dầu khí ở các lô 09-3/12, 16-1/15, 42 và một số lô khác.
Về khai thác dầu/condensate, khí: tại lô 09-1: tổng sản lượng khai thác dầu/condensate quý I đạt 1.084,2 nghìn tấn dầu/condensate (100,8% kế hoạch); sản lượng khí thiên nhiên đạt 49,1 triệu mét khối (108% kế hoạch).
Công tác thu gom đưa khí vào bờ, cung cấp và sử dụng khí cho khai thác gaslift, công tác khoan khai thác, xây dựng các công trình biển, bờ và các lĩnh vực dịch vụ cho thăm dò và khai thác dầu khí... hầu hết đều đạt và vược mức kế hoạch đề ra. Cơ cấu tổ chức tiếp tục được hoàn thiện. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác sáng kiến, sáng chế đạt được một số kết quả quan trọng, tuy nhiên một số chỉ tiêu đạt được trong quý I còn thấp so với kế hoạch cả năm và so với cùng kỳ năm 2017.
Công tác đảm bảo an ninh hoạt động dầu khí, công tác an toàn sức khỏe và bảo vệ môi trường được thực hiện tốt. Ngày 13/3/2018, Tập thể lao động quốc tế Vietsovpetro đã tái lập thành tích 5 triệu giờ công lao động an toàn liên tục, không để xảy ra tai nạn lao động. Các chế độ chính sách và việc chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động tiếp tục được đảm bảo.
Kết thúc quý I, doanh thu bán dầu Lô 09-1 đạt 543 triệu USD (bằng 132% kế hoạch) với giá dầu trung bình 521,8 USD/tấn (68,9 USD/thùng); nộp Ngân sách nhà nước và lợi nhuận Phía Việt Nam đạt 260,3 triệu USD (130% kế hoạch), gồm các khoản thuế 220,5 triệu USD và lợi nhuận Phía Việt Nam 39,9 triệu USD. Lợi nhuận Phía LB Nga 38,3 triệu USD.
Trong quý, đã tiếp tục làm tốt việc cung ứng dịch vụ cho bên ngoài về thu gom và cung cấp khí đồng hành vào bờ, vận hành khai thác các mỏ Cá Ngừ Vàng, Đồi Mồi, Tê Giác Trắng; chào thầu, đàm phán, ký kết được một số hợp đồng dịch vụ mới, trong đó đã khởi công dự án chế tạo Chân đế giàn Công nghệ trung tâm Sao Vàng trong dự án phát triển mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt; doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ ngoài và các hoạt động khác quý I/2018 dự kiến đạt 37,98 triệu USD (đạt 101% kế hoạch).

Ngoài ra, Vietsovpetro đã thực hiện tốt vai trò nhà thầu, đã vận hành khai thác an toàn mỏ Thiên Ưng tại Lô 04-3 đạt sản lượng khai thác khí 34,71 triệu mét khối, sản lượng condensate 13,93 ngàn mét khối; thực hiện tốt các nhiệm vụ ở vai trò nhà điều hành Lô 09-3/12, trong đó có Dự án phát triển mỏ Cá Tầm đã đạt tổng khối lượng 34,1%.

 

Các đồng chí chủ trì điều hành Hội nghị

 

Quý I, công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức tiếp tục được duy trì tốt và có một số chuyển biến tích cực, nhất là về công tác tư tưởng, tổ chức và kiểm tra giám sát. Các đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

Trong quý II 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ Vietsovpetro đề ra 11 nhiệm vụ sản xuất - kinh doanhchủ yếu sau:
1. Về tìm kiếm thăm dò: tại Lô 09-1: khoan 5.000 mét khoan, hoàn thành khoan, thử vỉa giếng MTD-2X trên cấu tạo Mèo Trắng Đông và giếng khoan BH-1903 trên khu vực phía bắc mỏ Bạch Hổ; triển khai thi công giếng khoan BH-49 khu vực phía bắc Bạch Hổ; hoàn thành đề tài “Minh giải đồng bộ tài liệu địa chấn 3D/4C” và tiếp tục cập nhật chương trình tận thăm dò lô 09-1; thực hiện đúng nghĩa vụ trong nghiên cứu, tìm kiếm thăm dò các lô 09-3/12, 42, 16-1/15 và một số lô khác.
2. Về khai thác dầu/condensate và khí thiên nhiên: Khai thác an toàn 1.041,4 nghìn tấn dầu/condensate: trong đó, từ mỏ Bạch Hổ 813,9 nghìn tấn, mỏ Rồng 151,1 nghìn tấn, mỏ Nam Rồng – Đồi Mồi (phần của VSP) 21,3 nghìn tấn, mỏ Gấu Trắng 19,2 nghìn tấn, mỏ Thỏ Trắng 35,9 nghìn tấn; khai thác 34,8 triệu mét khối khí thiên nhiên từ giếng 10B/712 mỏ Rồng.
3. Thu gom và đưa vào bờ 277 triệu mét khối khí đồng hành, trong đó từ lô 09-1 là 79,8 triệu mét khối.
4. Về công tác khoan khai thác: tiến hành 6.818 mét khoan khai thác và kết thúc thi công 01 giếng khoan, sửa chữa lớn 12 lượt giếng, khoan cắt thân hai 11.758 mét tại 4 giếng tại Lô 09-1.
5. Về xây dựng cơ bản: Triển khai an toàn các hạng mục khảo sát, sửa chữa công trình biển trong Lô 09-1 theo kế hoạch Hội đồng 48 đã phê duyệt; tiếp tục thực hiện Dự án phát triển khai thác mỏ Cá Tầm tại Lô 09-3/12: hoàn thành chế tạo trên bờ, lắp đặt biển Khối chân đế giàn CTC1; tiếp tục mua sắm vật tư, chế tạo trên bờ Khối thượng tầng; giám sát công tác bọc ống trên bờ, lắp đặt gần 50 km tuyến ống ngầm.
6. Giám sát Nhà máy đóng tàu Dung Quất (DQS) tổ chức hoàn thành chế tạo, lắp đặt, chạy thử và nhận bàn giao 02 tàu dịch vụ; tiến hành sửa chữa tàu chứa dầu Chí Linh.
7. Thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ Dự án Booster mỏ Rồng nhằm giảm đốt khí đồng hành và Dự án mở rộng công suất thu gom khí Lô 09-1.
8. Chỉ đạo báo cáo tình hình khắc phục các kiến nghị theo biên bản thanh tra tổng hợp kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2016, chuẩn bị và làm việc với Đoàn thanh tra hai Phía về kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2017.
9. Kiểm soát, đảm bảo an toàn lao động của các đơn vị, nhà thầu tiến hành các hoạt động trong mùa thi công biển; thực hiện kế hoạch đã ban hành trong Tháng hành động quốc gia lần thứ II về An toàn vệ sinh lao động; chương trình công tác nhân ngày Môi trường thế giới; phối hợp với Cục cảnh sát PCCC, Bộ Công an kiểm tra công tác an toàn PCCC tại Vietsovpetro.
10. Phối hợp với các lực lượng đảm bảo an ninh hoạt động dầu khí cho các công trình, căn cứ trên bờ và ngoài khơi tại các lô 09-1, 04-3, 09-3/12, 16-1/15.

11. Chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức Hội nghị đối thoại định kỳ ở nơi làm việc phiên Quý I năm 2018.
Toàn cảnh Hội nghị
Về công tác xây dựng Đảng, các nhiệm vụ trọng tâm quý II của Đảng ủy Vietsovpetro gồm:
1. Thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/ĐU ngày 03/4/2018 của Đảng ủy Vietsovpetro theo chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tại Nghị quyết số 159-NQ/ĐU ngày 21/02/2018 về “lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018”.
2. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 10-KH/ĐU ngày 10/11/2017 của Đảng ủy Vietsovpetro thực hiện Chỉ thị số 136-CT/ĐU ngày 10/10/2017 của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam về “Tăng cường lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và người đứng đầu doanh nghiệp, đơn vị nhằm ổn định tình hình, đảm bảo tăng trưởng, phát triển bền vững, thực hiện nghiêm quyết định, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ”.
3. Phối hợp chặt chẽ giữa công tác tuyên giáo của Đảng và truyền thông doanh nghiệp, ổn định tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động, tiếp tục hợp tác với các cơ quan truyền thông, cung cấp thông tin báo chí, tạo sự đồng thuận, ủng hộ các hoạt động của Vietsovpetro; chuẩn bị và xuất bản Bản tin Vietsovpetro số 69 (dịp 19/5).
4. Chỉ đạo và tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở cấp Vietsovpetro và các chi ủy, đảng ủy cơ sở theo Chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn kết hợp học tập chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (dịp 19/5).
5. Chỉ đạo thực hiện điều chỉnh bổ sung quy hoạch cấp ủy, quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý đến năm 2020 và giai đoạn 2020 – 2025 theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo Tập đoàn; sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của Ban Chấp hành Đảng bộ Vietsovpetro nhiệm kỳ 2015 – 2020.
6. Hoàn thành soạn thảo và ban hành các hướng dẫn sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chi bộ chuyên đề trong Vietsovpetro.
7. Chỉ đạo giám sát đảm bảo chất lượng học tập Lớp Trung cấp lý luận chính trị đã khai giảng, tiến hành thủ tục tổ chức lớp tiếp theo.
8. Tổ chức các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng; bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới của các chi/đảng ủy cơ sở; tập huấn nội bộ về nghiệp vụ công tác Đảng, kiểm tra giám sát và tài chính Đảng.
9. Các chi, đảng ủy cơ sở tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả hai năm rưỡi thực hiện nghị quyết đại hội chi đảng bộ cấp mình nhiệm kỳ 2015 – 2020, xem xét nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện nghị quyết đến hết nhiệm kỳ.
10. Chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Vietsovpetro theo nội dung các chương trình đã ban hành.
11. Chuẩn bị tốt nội dung cho Hội nghị thường kỳ Ban Chấp hành Đảng bộ Vietsovpetro lần thứ 14 (họp vào tháng 7/2018), đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm đến hết năm 2018; kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ chính sau 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Vietsovpetro lần thứ X và xem xét nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện Nghị quyết đến hết nhiệm kỳ.
Về lãnh đạo đoàn thể và công tác hữu nghị, trong quý II, Đảng ủy Vietsovpetro xác định có những nhiệm vụ chủ yếu sau:
1. Công đoàn Vietsovpetro ổn định tổ chức, ban hành các quy chế hoạt động, chương trình hoạt động toàn khóa của Ban Chấp hành, quy chế và chương trình hoạt động của các ban chuyên đề; chuẩn bị và tổ chức chu đáo các hoạt động phong trào trong Tháng Công nhân (Tháng 5/2018); tổ chức cho Đoàn đại biểu của Công đoàn Vietsovpetro tham dự Đại hội Liên đoàn Lao động tỉnh BRVT và Công đoàn Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023; phối hợp với Lãnh đạo Vietsovpetro tổ chức đối thoại định kỳ lần I/2018; tổ chức các hoạt động thể thao truyền thống và tham quan du lịch cho CBCNV năm 2018.
2. Đoàn Thanh niên Vietsovpetro tích cực đăng ký và tổ chức thực hiện các công trình phần việc thanh niên, công tác sáng kiến, sáng chế, hội thảo chuyên đề về các lĩnh vực sản xuất – kinh doanh của Vietsovpetro; làm tốt việc giáo dục đoàn viên thanh niên thông qua hoạt động, nhất là những dịp 30-4, 1-5, 19-5, ngày môi trường thế giới 5-6; giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng; phối hợp với Công đoàn Vietsovpetro đề xuất kế hoạch và tổ chức các hoạt động Hè 2018 cho thiếu nhi là con em CBCNV Vietsovpetro ở các khu tập thể.
3. Hội Cựu chiến binh Vietsovpetro chuẩn bị và tổ chức tốt các chương hoạt động phối hợp với các Hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, phối hợp với các lực lượng, tổ chức giao lưu ngư dân trong khu vực, tăng cường công tác dân vận, hỗ trợ ngư dân bám biển trong tình hình mới; tổ chức tốt các hoạt động tri ân, thăm hỏi các đối tượng chính sách nhân các dịp 30-4 và sớm lập kế hoạch tổ chức các hoạt động trong tháng 7 tri ân các gia đình thương binh và liệt sỹ;
4. Chỉ đạo Hệ thống chính trị phía Việt Nam phối hợp với phía Nga đề xuất tổ chức các hoạt động phối hợp, củng cố tình hữu nghị giữa CBCNV hai Phía và nhân dân hai nước Việt Nam – Liên bang Nga nhân dịp Kỷ niệm 73 năm chiến thắng Chủ nghĩa Phát-xít (09/5/1945 – 09/5/2018) và Ngày Nước Nga (12/6/2018).
Phát biểu tại Hội nghị, các đồng chí Vũ Nam Cường và Từ Thành Nghĩa đã ghi nhận kết quả trên các mặt công tác mà các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và toàn thể CBCNV Vietsovpetro đã nỗ lực đạt được trong quý I 2018. Tuy vậy, những kết quả đạt được là chưa cao, nhất là trong sản xuất kinh doanh còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ đe dọa khả năng hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ cả năm và những năm tới của Vietsovpetro. Các đồng chí chủ trì Hội nghị yêu cầu trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các đơn vị cần tích cực triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và các cấp ủy đảng, chính quyền trong Tập đoàn dầu khí và Vietsovpetro, thực hiện tốt các giải pháp tổ chức, quản lý, loại trừ giảm thiểu các nguy cơ, sự cố, rủi ro về kỹ thuật công nghệ, về địa chất và thời tiết, đảm bảo cho Vietsovpetro có thể hoàn thành nhiệm vụ năm 2018, tạo tiền đề thuận lợi thực hiện kế hoạch trong những năm tiếp theo và kế hoạch phát triển dài hạn đã đề ra.
Các đồng chí Vũ Nam Cường và Từ Thành Nghĩa tặng hoa và quà cảm ơn đồng chí Lê Thị Kim Thoa
Cũng tại kỳ họp lần này, đồng chí Vũ Nam Cường và đồng chí Từ Thành Nghĩa đã đại diện Đảng ủy Vietsovpetro cảm ơn, tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Thị Kim Thoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Vietsovpetro nhiệm kỳ 2015 – 2020, Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch Bộ máy điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác, có đóng góp lớn cho công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Vietsovpetro và chuẩn bị nghỉ hưu theo chế độ.
Tin và ảnh: Văn phòng Đảng ủy
 

 

 


 

 

 


line

Thông tin khác