Phòng Thiết kế sửa chữa công trình biển


CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 • Thiết kế sửa chữa công trình biển (kết cấu thép, đường ống, bình áp lực, kết cấu cần cẩu);
 • Tính toán, phân tích và đánh giá lại kết cấu chịu lực và đường ống phần thượng tầng của các công trình biển phục vụ cho việc sửa chữa;
 • Soạn thảo các qui trình khảo sát, qui trình đánh giá, qui trình công nghệ sửa chữa kết cấu chịu lực phần thượng tầng, đường ống và bình áp lực trên các công trình biển;
 • Soạn thảo các nhiệm vụ kỹ thuật, yêu cầu kỹ thuật phục vụ cho việc mua sắm thiết bị thuộc lĩnh vực cơ khí - thủy lực –khí nén;
 • Tư vấn, giám sát quá trình thiết kế, chế tạo, sửa chữa trong lĩnh vực cơ khí thiết bị, thiết bị thủy-khí, kết cấu thép và đường ống.;

NHÂN LỰC

 • Lực lượng kỹ thuật gồm 14 người, trong đó có 01 tiến sỹ kỹ thuật, 13 kỹ sư cơ khí, xây dựng tốt nghiệp ở Liên xô và ở Việt nam..

NĂNG LỰC KỸ THUẬT

 • Phần mềm đồ họa  AutoCAD ;
 • Phần mềm phân tích kêt cấu SAP 2000;
 • Phần mềm phân tích đường ống CAESAR II.

CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỂN HÌNH

 • Thiết kế sửa chữa lớn kết cấu chân đế dạng MSP và BK (phần trên mặt nước);
 • Thiết kế sửa chữa lớn kết cấu và đường ống phần  thượng tầng các giàn biển cố định;
 • Thiết kế sửa chữa các loại bình áp lực và kết cấu cần cẩu trên các công trình biển;
 • Soạn thảo Sơ đồ công nghệ mỏ Bạch Hổ (phần sửa chữa lớn và hoán  cải);
 • Tham gia thiết kế chi tiết đường ống dẫn khí PM3-Ca Mau;
 • Đề tài nghiên “Đánh giá trạng thái làm việc của kết cấu, đường ống và bình áp lực của các công trình biển bằng phương pháp đo trực tiếp ứng suất trong các phần tử “;
 • Đề tài nghiên cứu “Nghiên cứu soạn thảo công nghệ sửa chữa dưới nước các công trình biển”
 • Chủ biên tài liệu “Kế hoạch tổng thể thu dọn mỏ Bạch Hổ”;
 • Thực hiện các dịch vụ  nghiên cứu, thiết kế sửa chữa các công trình biển, thiết kế các hệ thống thiết bị cơ khí, thuỷ lực và khí nén và lập kế hoạch thu dọn các công trình dầu khí biển;


line

Thông tin khác