Phòng Thiết Kế Công Nghệ và Xây Dựng Mỏ


CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 • Thiết kế sơ đồ công nghệ và soạn thảo các tài liệu kỹ thuật phục vụ cho việc thu gom, vận chuyển và xử lý dầu, khí, nước vỉa và nước dùng cho nén ép vỉa;
 • Thiết kế  hệ thống công nghệ và soạn thảo các tài liệu kỹ thuật phục vụ cho việc xây dựng các công trình dầu khí mới và cải hoán các công trình đã có;
 • Lập yêu cầu kỹ thuật để mua thiết bị, vật tư cho các dự án cải tạo, xây dựng mới các công trình dầu khí;
 • Lập sơ đồ công nghệ xây dựng và phát triển các mỏ dầu và khí;

NHÂN LỰC

 • 12 người, bao gồm 03 tiến sĩ, 03 thạc sĩ và 06 kỹ sư chuyên ngành.

NĂNG LỰC KỸ THUẬT

 • Phần mềm HYSYS: Mô phỏng và tính toán sơ đồ công nghệ cho các giàn công nghệ khai thác dầu khí biển;
 • Phần mềm OLGA: Mô phỏng và tính toán hệ thống đường ống vận chuyển dầu khí;
 • Phần mềm Ceasar II: Mô phỏng và tính toán ứng suất cho các đường ống công nghệ;
 • Phần mềm SP3D: Thiết kế hệ thống công nghệ trên mô hình 3D.

CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỂN HÌNH

 • Tham gia vào việc lập sơ đồ công nghệ xây dựng mỏ Bạch Hổ, mỏ Rồng, mỏ Đại Hùng, Nam Rồng - Đồi mồi.
 • Thiết kế hoán cải các giàn cố định MSP hiện có trên 2 mỏ Bạch Hổ, mỏ Rồng để phù hợp với công nghệ khai thác trong giai đoạn hiện nay của XNLD Vietsovpetro;
 • Thiết kế hệ thống công nghệ dự án đường ống khí Rạng Đông - Bạch Hổ;
 • Tham gia thiết kế cơ sở cho dự án Cá Ngừ Vàng;
 • Thiết kế hoán cải Riser Block giàn công nghệ trung tâm số 2 để nâng công suất nhận khí Rạng Đông từ 1.5 triệu m³/ngày lên 2.5 triệu m³/ngày;
 • Thiết kế hệ thống công nghệ dự án thu gom khí Rồng – Đồi Mồi.;

line

Thông tin khác