Phòng Thiết kế cơ khí


CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

-Tham gia trogn quá trình thực hiện các định hướng sản xuất chính của Viện.

- Thực hiện các công tác thiết kế của kế hoạch năm và kế hoạch dài hạn trong lĩnh vực cải hoán hệ thống phi công nghệ, lắp đạt và thay đổi thiết bị trên phần thượng tầng công trình dầu khí biển.

- Tham gia giải quyết các vấn đề liên quan tới sản xuất tại các mỏ dầu khí trên thềm lục địa phía Nam Việt Nam.

-Tham gia soạn thảo các tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn, các tài liệu hướng dẫn vận hành cho các công trình dầu khí.

-Thực hiện và thỏa thuận các tài liệu thiết kế với các phòng ban khác của Viện.