Phòng Định Mức và Dự Toán


CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

CBCNV Định Mức
Các Kỹ sư trẻ của phòng Dự Toán

     Giàn nhẹ Mỏ Bạch hổ - Một trong những công

  trình được phòng lập hồ sơ dự toán

 • Lập, thẩm định Hồ sơ thiết kế dự toán các công trình xây dựng mới, sửa chữa bảo dưỡng, mua sắm vật tư thiết bị phục vụ sản xuất của XNLD Vietsovpetro;
 • Quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án mới của XNLD, các hợp đồng dịch vụ;
 • Lập, thẩm định và ban hành các bộ Định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá phục vụ  công tác xây lắp các công trình biển của XNLD;
 • Dịch vụ tư vấn lập đơn giá, định mức các công trình xây dựng;
 • Thực hiện tính toán, quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơ bản;
 • Tư vấn, giám sát chi phí đầu tư xây dựng cơ bản;
 • Lập, thẩm định đơn giá, định mức các công trình xây dựng.

NHÂN LỰC

 • 08 người, bao gồm 01 thạc sĩ và 07 kỹ sư chuyên ngành xây dựng và kinh tế.

NĂNG LỰC KỸ THUẬT

 • Các phần mềm ACITT, Microsoft Office,…

CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỂN HÌNH

 • Xây dựng mới, sửa chữa, cải hoán, bảo dưỡng các giàn khoan mỏ Bạch Hổ, mỏ Rồng của XNLD như: CTK3, CTK2, MSP, BK, RP, RC…;
 • Dự án PM3 – Cà Mau;
 • Dự án Cá Ngừ Vàng;
 • Dự án Nam Rồng – Đồi Mồi;
 • Nhà làm việc bộ máy điều hành XNLD;
 • Khu điều dưỡng Bình Châu – Xuyên Mộc;
 • Dự án DK1 của Bộ Quốc phòng.

line

Thông tin khác