Phòng nghiên cứu vận chuyển dầu và khí


CHỨC NĂNG

A. NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT LƯU BIẾN CỦA CHẤT LỎNG

 • Xác định nhiệt độ động đặc;
 • Xác định độ nhớt động học, ứng suất truợt của dầu đã tách khí và dầu bảo hòa khí ở điều kiện thấp và cao hơn nhiệt độ đông đặc;
 • Xác định nhiệt độ kết tinh parafin (WAT), phương pháp DSC và phương pháp phil loc (2 và 0.5 mcm) cho dầu ở các điều kiện áp suất khác nhay;
 • Nghiên cứu lắng đọng parafin phương pháp ngón tay lạnh;
 • Nghiên cứu khả năng tạo bọt của dầu;
 • Nghiên cứu độ bền của nhũ thương dầu nước  phương pháp bottle test;
 • Nghiên cúu áp suất khởi động lại đường ống trên đường ống mô phỏng phòng thí nghiệm (đường kính ống 7 mm, các đường ống mô hình:1.5, 5, 10 và 15 m).

B. NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ THU GOM, XỬ LÝ & VẬN CHUYỂN DẦU KHÍ BẰNG ĐƯỜNG ỐNG

 • Nghiên cứu lựa chọn hóa phẩm xử lý dầu phục vụ vận chuyển bằng đường ống;
 • Nghiên cứu lựa chọn hóa phẩm để phá nhũ xử lý dầu đến thương phẩm;
 • Xây dựng công nghệ xử lý và vận chuyển dầu khí;
 • Nghiên cứu nhũ tương dầu nước khả năng tạo bọt và giải pháp khắc phục Emu.

C. NGHIÊN CỨU ĐẢM BẢO AN TOÀN DÒNG CHẢY CỦA CHẤT LƯU TRONG LÒNG ĐƯỜNG ỐNG

 • Tính tóan lựa chọn kích thước đường ống trong xây dựng và phát triển các mỏ khai thác dầu khí;
 • Xác định sự phân bố nhiệt độ, áp suất trong đường ống của quá trình khởi động và vận hành ổn định đường ống;
 • Mô phỏng phân bố chất lỏng trong quá trình vận hành ổn định và dừng đường ống ngầm dưới đáy biển;
 • Mô hình hóa quá trình khởi động đường ống và khởi động lại đường ống.

CÁC THIẾT BỊ CHÍNH

Thiết bị đo nhiệt độ đông đặc MP-852

Thiết bị xác định WAT DSC Q - 1000

Thiết bị đo độ nhớt

Mô hình đường ống phòng TN

Thiết bị đo độ nhớt RV-20

Thiết bị Ngón tay lạnh (cold finger)