Phòng Nghiên cứu Chất lưu vỉa


NGHIÊN CỨU DẦU & KHÍ ĐIỀU KIỆN VỈA:

Cung cấp các tham số phục vụ:

 • Tính toán trữ lượng mỏ dầu khí;
 • Thiết kế khai thác mỏ;
 • Thu gom, xử lý, vận chuyển và tàng chứa dầu khí;
 • Thiết kế công nghệ;
 • Phân chia sản phảm dầu và khí;

Thí nghiệm nghiên cứu dầu khí điều kiện vỉa:

 • Kiểm tra chất lượng mẫu xác định:

 

-  Áp suất mở van thiết bị lấy mẫu/chai chứa mẫu;

- Áp suất bão hòa/áp suất điểm sương;

- Tỷ suất khí –dầu

- Thành phần phân tử khí/condensate/dầu

 • Nghiên cứu chất lưu vỉa:
 • Quan hệ áp suất-thể tích
 • Tách vi phân;
 • Độ nhớt chất lưu vỉa;
 • Tách hiện trường;
 • Tách đẳng tích;
 • Thành phần phân tử chất lưu vỉa;
 • Độ nhớt động học dầu bão hòa khí/dầu xử lý bằng phụ gia chống đông;
 • Nhiệt độ bão hòa paraffin trong dầu bão hòa khí;
 • Điểm lắng đọng asphalten trong dầu bão hòa khí;
 • Điểm tạo thành Hydrate trong khí cao áp/ khí xử lý bằng phụ gia ức chế;

Thiết bị nghiên cứu chất lưu vỉa:

Hệ thống nghiên cứu cân trạng thái pha khí-dầu điều kiện vỉa

Hệ thống nghiên cứu cân trạng thái pha khí-dầu điều kiện vỉa

Hệ thống tách cân bằng khí-lỏng

Bộ đo nhớt chất lưu vỉa

Hệ thống phân tích thành phần khí-lỏng


 

PHÂN TÍCH SẮC KÝ DẦU VÀ KHÍ:

 • Phân tích sắc ký khí mẫu khí, dầu thô và condensate (phân tích thành phần nhóm và thành phần chi tiết (DHA)
 • Phân tích hàm lượng khí H2S, Hg trong khí thiên nhiên, khí đồng hành;
 • Phân tích nhiệt phân mẫu đá (Rock-eval), xác định độ trưởng thành của vật liệu hữu cơ, phân loại vật liệu hữu cơ, xác định tiềm năng sinh, đới sinh chủ yếu, môi trường trầm tích;
 • Nghiên cứu dấu vân sắc ký dầu thô(GC Fingerprint) nhằm phân biệt các loại dầu, vỉa dầu, theo dõi giếng khai thác, giếng khoan mới
 • Phân tích sắc ký nhiệt độ cao (HTGC) các mẫu dầu thô, vật chất lắng đọng(đến C70)

 

 

 

Máy phân tích thủy ngân trong khí

 

Máy sắc ký khí GC 2010

 

 

Máy  sắc ký khối phổ GCMS 2010

Máy phân tích nhiệt phân Source Rock Analyser

 

Máy sắc ký khối phổ 5975 MSD

 

Máy sắc ký khí GC 7890A

line

Thông tin khác