Phòng nghiên cứu chất lưu trong điều kiện chuẩn


PHÂN TÍCH DẦU THÔ ĐIỀU KIỆN CHUẨN

 

 • Phân tích các chỉ tiêu của dầu bề mặt (phân tích toàn diện và  phân tích nhanh)
 • Phân tích chất lượng các sản phẩm dầu, chất lượng một số loại hóa phẩm
 • Phân tích các mẫu cặn phục vụ xử lý sự cố trong hoạt động khai thác dầu
 • Các chỉ tiêu phân tích: Tỷ trọng, độ nhớt, hàm lượng nước, tạp chất cơ học; Hàm lượng wax, resin & asphaltene, nhiệt độ nóng chảy wax; Hàm lượng muối, lưu huỳnh, tro, cốc,; TAN, TBN, điểm đông đặc, nhiệt độ chớp cháy; Trọng lượng phân tử. Hàm lượng C, H, N;Hàm lượng các kim loại nặng;Thành phần chưng cất phân đoạn;

 

NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG

Lĩnh vực nghiên cứu và phân tích:

 • Phân tích toàn diện nước bơm ép, nước đồng hành và nước sinh hoạt;
 • Phân tích yêu tố́ gây ô nhiễm môi trường;
 • Phân tích chất lượng hóa phẩm;
 • Nghiên cứu điều kiện thủy địa chất mỏ dầu khí;
 • Nghiên cứu tương thích nước và sa lắng cặn

Chỉ tiêu và phương pháp phân tích :

 • Xác định pH, tỷ trọng, tổng khoáng hóa, TSS, độ mặn, độ dẫn điện, Ca, Mg, Ba,  Na, K, Cu, Pb, Zn, Cd, Fe, SO4 2-, Cl-, OH- , Br- , I- , HCO3-, CO32-.
 • Dựa trên các tiêu chuẩn: NACE, BS, ASTM, SM,TCVN.

 

Năng lực thiết bị phân tích dầu điều kiện chuẩn

Thiết bị đo tỷ trọng

ANTON PAAR DMA 4500

 

Thiết bị đo độ nhớt  TAMSON TV 4000

 


TB đo hàm lượng lưu huỳnh

HORIBA SLFA-2800

 


Máy quang phổ phát xạ nguyên tử xác định hàm lượng kim loại nặng

ARCOS FHS 160
Máy phân tích nguyên tố (C, H, N)  -  Costech ESC 4010

 

Thiết bị chưng cất phân đoạn

D-86

 

 

Máy đo điểm chớp cháy cốc hở TANAKA  ACO-7

 

 

Máy đo độ chớp cháy cốc kín  NPM 440

 

 

Máy xác định hàm lượng cốc TANAKA  ACR-6

 


Máy chuẩn độ điện thế TAN-TBN  TITRINO PLUS 848

Máy xác định nhiệt độ đông đặc TANAKA MCP-102S

 

Máy đo trọng lựơng phân tử CRYETTE WR 5009

 

 

Thiết bị ly tâm

 

ORTOALRESA - Digtor 21C

 

Bể ổn nhiệt- MEMMERT

 

Thiết bị ly tâm gia nhiệt IEC

 

Thiết bị làm lạnh

 

LAUDA Proline RP 1840

 

Tủ sấy

 

MEMMERT UNE 400

 

Máy xác định hàm lượng tạp chất nhiễm từ (Fe, Ni) trong dầu nhờn KITTIWAKE

 

 

Máy chuẩn độ điện thế 905 Titrando

Máy chuẩn độ điện thế  751 GPD Titrino

Máy hấp thụ nguyên tử AAS Z2000

 

Máy đo độ pH

 


Máy xác đinh hàm lượng dầu trong nước

Máy quang phổ DR 5000


Máy phân tích kim loại vết


Máy đếm hạt Beckman Coulter

 

 

 

 

 


Máy chuẩn độ điện thế TAN-TBN TITRINO PLUS 848

line

Thông tin khác