Phòng Khoan và sửa giếng


CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 • Giải quyết các vấn đề kỹ thuật – công nghệ trong thi công xây dựng giếng khoan (GK) thăm dò khai thác dầu khí;
 • Nghiên cứu ứng dụng và phát triển các giải pháp công nghệ mới trong lĩnh vực công nghệ khoan, công nghệ GK;
 • Xây dựng quy chế, tài liệu kỹ thuật cho thi công xây dựng GK, sửa giếng, hủy giếng, hủy mỏ.

Lựa chọn vị trí miệng GK

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

 • 7 chuyên gia Việt Nam và 3 chuyên gia Nga bao gồm 2 tiến sỹ, 1 thạc sỹ, 7 kỹ sư.

NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN

 • Soạn thảo công nghệ thi công GK cho các kế hoạch phát triển mỏ: ODP, EPP, FFDP,…;
 • Soạn thảo “thiết kế kỹ thuật” và “dự toán thi công” cho các giếng tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí;
 • Soạn thảo giải pháp kỹ thuật – công nghệ, tài liệu hướng dẫn, quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng cho công tác thi công, sửa chữa và hủy giếng,;
 • Nghiên cứu ứng dụng và phát triển các giải pháp công nghệ mới trong lĩnh vực công nghệ khoan, công nghệ GK;
 • Phân tích, đánh giá và tư vấn về phức tạp, sự cố trong thi công xây dựng giếng khoan, sửa giếng, hủy giếng, hủy mỏ.

Kiểm soát quỹ đạo GK trong không gian

NĂNG LỰC KỸ THUẬT

 • GTN (Mitec) - tổng hợp, vẽ thiết đồ địa

  Thiết kế cấu trúc giếng khoan

  chất kỹ thuật GK;
 • CADDs (Mitec)  - tính toàn, thiết kế và khảo sát quỹ đạo GK;
 • MSAPR (VNIIBT) - tính toán thiết kế cấu trúc cột ống chống;
 • Drilling Office (SLB) - tính toán và thiết kế tổng thể quy trình khoan;
 • BHA Planning (Landmark) - tính toán và thiết kế bộ khoan cụ;
 • Daily Report (Mitec), Drilling DB (SLB) - lưu trữ số liệu GK
 • CEMCADE (SLB) - tính toán và thiết kế công nghệ bơm trám xi-măng.

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

 • Soạn thảo công nghệ thi công GK cho các kế hoạch

  Tính toán ống chống

  phát triển mỏ: ODP, EPP, FFDP,… cho các mỏ Bạch Hổ, Rồng, Thiên Ưng - Mãng cầu…
 • Trên 300 “thiết kế kỹ thuật” và “dự toán thi công” cho các giếng tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí trên các mỏ và cấu tạo thuộc phạm vi hoạt động của XNLD;
 • Xây dựng dự án “Kế hoạch thu dọn và hủy mỏ Bạch Hổ”.

line

Thông tin khác