Phòng địa chất thăm dò


CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 • Minh giải tài liệu địa chấn

  Phân tích và tổng hợp tài liệu địa chất - địa vật lý - địa hóa nhằm đánh giá tiềm năng dầu khí, phát hiện các cấu tạo, bẫy chứa dầu khí mới và lập các phương án tìm kiếm, thăm dò, thẩm lượng các mỏ dầu khí;
 • Minh giải tài liệu địa chấn;
 • Xử lý đặc biệt tài liệu địa chấn nhằm dự báo phân bố đá chứa trong đá trầm tích lục nguyên, đá carbonat và đá móng nứt nẻ;
 • Xây dựng mô hình địa chất cho các thân dầu, khí trong đá trầm tích lục nguyên, đá carbonat và đá móng nứt nẻ;
 • Lập các phương án địa chất thi công các giếng khoan tìm kiếm thăm dò và khai thác;
 • Xây dựng bình đồ cấu trúc cho các cấu tạo, mỏ, các tầng chứa dầu khí phục vụ công tác tính trữ lượng, xây dựng sơ đồ công nghệ khai thác mỏ.

NĂNG LỰC

 • Dự báo nứt nẻ trong móng

  Phòng Địa chất thăm dò gồm có 10 kỹ sư Việt Nam và 2 kỹ sư người Nga, phần lớn tốt nghiệp và đã được đào tạo chính quy, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực địa chất thăm dò và khai thác dầu khí.
 • Các trạm workstations với phần mềm IESX giúp cho minh giải và xử lý đặc biệt tài liệu địa chấn 2D, 3D. Các phần mềm CPS3, Indepth, Canvas phục vụ cho công tác xây dựng các bản đồ cấu trúc, bản đồ đẳng sâu, phần mềm Petrel Roxar để xây dựng mô hình địa chất và thiết kế qũy đạo giếng khoan.

NHỮNG CÔNG TRÌNH QUAN TRỌNG ĐÃ THỰC HIỆN

Cấu trúc tầng móng mỏ Bạch Hổ

Trong quá trình xây dựng và phát triển, phòng Địa chất thăm dò đã đạt được nhiều thành tựu, góp phần vào sự phát triển hiệu quả và bền vững của XNLD Vietsovpetro, trong đó có các thành tựu nổi bật như sau:

 • Đã phát hiện ra hàng loạt các mỏ dầu khí của XNLD Vietsovpetro;
 • Thực hiện các báo cáo “Luận chứng kinh tế - kỹ thuật” của các vùng hoạt động của XNLD Vietsovpetro;
 • Xây dựng chương trình thăm dò và tận thăm dò nhằm đảm bảo gia tăng trữ lượng hàng năm  của XNLD Vietsovpetro;
 • Báo cáo chính xác mô hình địa chất mỏ của XNLD Vietsovpetro;
 • Biện luận cơ sở địa chất để lựa chọn vị trí hàng chục giếng khoan tìm kiếm – thăm dò với tỷ lệ thành công cao;
 • Thiết kế phương án địa chất thi công  cho hàng trăm các giếng khoan thăm dò và khai thác.

line

Thông tin khác