Phòng địa chất mỏ


CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 • Xây dựng mô hình địa chất 3D

  Tính toán và đánh giá tiềm năng trữ lượng các mỏ dầu khí;
 • Liên kết và xây dựng bản đồ các tầng sản phẩm, lập mặt cắt địa chất- địa vật lý;
 • Đánh giá các tham số đá chứa; phân tích và xử lý tài liệu địa vật lý giếng khoan;
 • Xây dựng mô hình địa chất và mô hình đá chứa các thân dầu khí;
 • Tổng hợp và phân tích các dữ liệu địa chất mỏ, địa vật lý giếng khoan, thử vỉa, khai thác, khảo sát giếng khoan, nhằm hiệu chỉnh, chính xác hoá mô hình mỏ phục vụ cho phân tích khai thác và sản xuất;
 • Tham gia xây dựng và thực hiện chiến lược sản xuất về công tác thăm dò và khai thác mỏ
 • Lập các báo cáo khoa học, cân đối trữ lượng, cơ sở địa chất để thiết kế khai thác công nghiệp và phát triển mỏ.

NĂNG LỰC


 • Chính xác hóa cấu trúc và

  phân vùng trữ lượng mỏ Bạch Hổ

  Đội ngũ chuyên gia đầu ngành và các kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm trong tổng hợp, đánh giá, xử lý tài liệu và lập các báo cáo quy mô lớn;
 • Thiết bị và phần mềm hiện đại (GeoFrame, Petrel, RMS, Interactive Petrophysic, BASROC).

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU

 • Xử lý và minh giải tài liệu Địa vật lý giếng khoan trên 400 giếng khoan thuộc các mỏ của XNLD Vietsovpetro và một số công ty dầu khí khác như Đại Hùng, Cửu Long JOC, Thăng Long JOC, Petronas …;
 • Hoàn thành báo cáo tính toán trữ lượng dầu và khí hòa tan mỏ Bạch Hổ được Chính phủ và Hội đồng trữ lượng Nhà nước phê duyệt vào các năm 1988, 1997, 2002, 2006;
 • Chính xác hóa cấu trúc địa chất và tính toán trữ lượng dầu khí mỏ Rồng năm 1994, 1997, 1999;
 • Tính toán trữ lượng dầu khí mỏ Đại Hùng các năm 1990, 2002;
 • Tính toán trữ lượng dầu khí mỏ Nam Rồng – Đồi Mồi năm 2006;
 • Tính toán trữ lượng dầu khí mỏ Trung tâm và Nam trung tâm Rồng năm 2008;
 • Tính toán trữ lượng dầu khí mỏ Thiên Ưng-Mãng Cầu năm 2009;
 • Tính toán trữ lượng dầu khí các giếng khoan thăm dò của XNLD;
 • Lập báo cáo cân đối trữ lượng dầu và khí hàng năm cho các mỏ đang khai thác của XNLD Vietsovpetro từ năm 1988 đến nay.

  Minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan

  Lập sơ đồ liên kết Xây dựng mặt cắt địa chất

line

Thông tin khác