Viện Nghiên cứu khoa học và Thiết kế dầu khí biển tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động sáng kiến – sáng chế hợp lý hóa sản xuất năm 2015

Viện Nghiên cứu khoa học và Thiết kế dầu khí biển tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động sáng kiến – sáng chế hợp lý hóa sản xuất năm 2015

Ngày 14 tháng 04 năm 2016, tại Hội trường Viện Nghiên cứu khoa học và Thiết kế dầu khí biển (Viện NCKH và TK), Hội đồng Sáng kiến sáng chế (SKSC) của đơn vị đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động SKSC hợp lý hóa sản xuất năm 2015 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2016. ...