Chùm ảnh hạ thủy thành công khối thượng tầng giàn BK Thiên Ưng

Chùm ảnh hạ thủy thành công khối thượng tầng giàn BK Thiên Ưng

Chùm ảnh hạ thủy thành công khối thượng tầng giàn BK Thiên Ưng