Vietsovpetro đón dòng khí và condensate đầu tiên từ mỏ Thiên Ưng

Vietsovpetro đón dòng khí và condensate đầu tiên từ mỏ Thiên Ưng

Vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 06/12/2016, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã hoàn thành khoan và mở vỉa thành công, đón dòng khí và condensate đầu tiên từ giếng khai thác TU-6, giàn BK-TNG mỏ Thiên Ưng, Lô 04-3.