Báo cáo của Tổng Giám đốc Vietsovpetro tại Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Kính thưa các vị khách quý, quý vị đại biểu! Thưa toàn thể các đồng chí và các bạn đồng nghiệp! Thay mặt ban lãnh đạo Vietsovpetro tôi xin báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, cũng như chương trình sản xuất kinh doanh năm 2019 của Vietsovpetro.