Giếng CT-4X tại cấu tạo Cá Tầm cho dòng dầu tự phun lưu lượng lớn

Giếng CT-4X tại cấu tạo Cá Tầm cho dòng dầu tự phun lưu lượng lớn

Lúc 13 giờ 32 phút ngày 17/8/2016, khi thử vỉa đối tượng đầu tiên giếng khoan thăm dò thẩm lượng CT-4X tại cấu tạo Cá Tầm ở Lô 09-3/12, Vietsovpetro đã nhận được dòng dầu tự phun có lưu lượng lớn (trên 500 tấn/ngày). Kết quả này đã củng cố thêm cơ sở để đánh giá trữ lượng và lập luận chứng kinh tế kỹ thuật phát triển để đưa vào khai thác cấu tạo Cá Tầm trong thời gian tới.