Ban Dân vận Đảng ủy Việt – Nga Vietsovpetro Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận

Ban Dân vận Đảng ủy Việt – Nga Vietsovpetro Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận

Là người sáng lập và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, ngay từ rất sớm trong tư tưởng và hành động của mình, Bác Hồ đã đề cao vị trí, vai trò của công tác dân vận. Bác đã từng nói "...Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công". ...