Vietsovpetro phát hiện dòng dầu ở cấu tạo Cá Tầm

Vietsovpetro phát hiện dòng dầu ở cấu tạo Cá Tầm

Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã phát hiện dòng dầu công nghiệp trong trầm tích Oligocene tại giếng khoan thăm dò Cá Tầm vào ngày 2/8/2014 với lưu lượng khi thử vỉa ổn định trên 2000 thùng dầu/ngày tại lô 09-3/12 ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam.